Photo Viewer

Title: Moskovskiy komsomoletz
Category: Tournament

Comments: "Moskovskiy komsomoletz", No 6 (14776), 1987, 4th page

Published by Yuriy Tarannikov