Photo Viewer

Title: Moskovskaya pravda
Category: Tournament

Comments: "Moskovskaya pravda", No 114 (19534), May 15, 1984, 3th page

Published by Yuriy Tarannikov