Game no. 22nd NTU Renju Championship
Taipei Chinese Taipei, June 2016

Black: Feng Sheng-Yu1     30 mins

White:

Ke Fang-Ying0     30 mins
Round 4, d11, -, 5a=10, RIF rule    Comments (0)

Published by Shu-Hsuan Lin, using Renlib software.
Created: 2016-08-07 13:26:10