Game no. 262nd NTU Renju Championship
Taipei Chinese Taipei, June 2016

Black: Wang Yuxuan1     13 mins

White:

Feng Sheng-Yu0     15 mins
Round 3, d10, -, 5a=j8, RIF rule    Comments (0)

Published by Shu-Hsuan Lin, using Renlib software.
Created: 2016-08-07 11:48:44