Games

World Championship BT
August 2015 Suzdal Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  |  Photos

RoundBlack vs WhiteResult
Round 1Jonsson - Nakayama0 : 1
Round 1Topkin - Vershinin0 : 1
Round 1Huang - Koyama0 : 1
Round 1Tachi - Wang0 : 1
Round 1Huang - Karpov1 : 0
Round 1Khramov - Sirategyan0 : 1
Round 1Dyachkov - Balabhai1 : 0
Round 1Mesila - Lavrik-Karmazin 0 : 1
Round 1Stoyanov - Filinov0 : 1
Round 1Barykin - Danilin1 : 0
Round 1Ponezhin - Lin0 : 1
Round 1Berezin - Sun1 : 0
Round 1Miyagawa - Lapin1 : 0
Round 1Fedotov - Stoyanova1 : 0
Round 1Karasyov - Rumyantseva1 : 0
Round 1Volkov - Epifanov0 : 1
Round 1Fedoseyev - Mano0 : 1
Round 2Ponezhin - Stoyanova1 : 0
Round 2Wang - Vershinin0 : 1
Round 2Volkov - Stoyanov1 : 0
Round 2Tachi - Lavrik-Karmazin 1 : 0
Round 2Jonsson - Karpov1 : 0
Round 2Lapin - Rumyantseva0 : 1
Round 2Bushkovsky - Sun0 : 1
Round 2Danilin - Balabhai1 : 0
Round 2Fedoseyev - Huang1 : 0
Round 2Topkin - Mesila1 : 0
Round 2Nakayama - Huang1 : 0
Round 2Berezin - Ishitani1 : 0
Round 2Koyama - Miyagawa0 : 1
Round 2Filinov - Epifanov0 : 1
Round 2Lin - Fedotov1 : 0
Round 2Dyachkov - Barykin0 : 1
Round 2Khramov - Mano0 : 1
Round 2Karasyov - Sirategyan1 : 0
Round 3Nakayama - Mano1 : 0
Round 3Epifanov - Berezin1 : 0
Round 3Barykin - Karasyov0.5 : 0.5
Round 3Lin - Vershinin1 : 0
Round 3Lavrik-Karmazin - Miyagawa1 : 0
Round 3Koyama - Topkin1 : 0
Round 3Ishitani - Volkov0 : 1
Round 3Huang - Dyachkov1 : 0
Round 3Filinov - Sun1 : 0
Round 3Ponezhin - Sirategyan0 : 1
Round 3Khramov - Fedotov0 : 1
Round 3Jonsson - Rumyantseva1 : 0
Round 3Wang - Fedoseyev1 : 0
Round 3Danilin - Khramov1 : 0
Round 3Tachi - Karpov1 : 0
Round 3Huang - Mesila0 : 1
Round 3Lapin - Balabhai0 : 1
Round 3Stoyanov - Bushkovsky0 : 1
Round 4Nakayama - Epifanov0.5 : 0.5
Round 4Karasyov - Lin1 : 0
Round 4Barykin - Miyagawa1 : 0
Round 4Tachi - Jonsson1 : 0
Round 4Koyama - Wang1 : 0
Round 4Vershinin - Fedotov1 : 0
Round 4Mano - Volkov0 : 1
Round 4Huang - Sirategyan0 : 1
Round 4Danilin - Filinov0 : 1
Round 4Berezin - Lavrik-Karmazin 0 : 1
Round 4Ishitani - Fedoseyev0.5 : 0.5
Round 4Mesila - Dyachkov1 : 0
Round 4Balabhai - Stoyanova1 : 0
Round 4Topkin - Bushkovsky1 : 0
Round 4Khramov - Rumyantseva0 : 1
Round 4Ponezhin - Khramov1 : 0
Round 4Sun - Lapin1 : 0
Round 4Huang - Karpov1 : 0
Round 5Barykin - Epifanov0 : 1
Round 5Nakayama - Karasyov1 : 0
Round 5Lin - Filinov0.5 : 0.5
Round 5Volkov - Tachi1 : 0
Round 5Koyama - Sirategyan0 : 1
Round 5Lavrik-Karmazin - Vershinin1 : 0
Round 5Jonsson - Mesila0.5 : 0.5
Round 5Mano - Wang1 : 0
Round 5Sun - Balabhai1 : 0
Round 5Fedotov - Huang0 : 1
Round 5Balabhai - Sun0 : 1
Round 5Rumyantseva - Miyagawa0 : 1
Round 5Berezin - Danilin0.5 : 0.5
Round 5Ponezhin - Topkin0 : 1
Round 5Khramov - Fedoseyev0.5 : 0.5
Round 5Huang - Khramov1 : 0
Round 5Dyachkov - Stoyanova1 : 0
Round 5Lapin - Bushkovsky0 : 1
Round 5Ishitani - Stoyanov1 : 0
Round 6Ponezhin - Balabhai1 : 0
Round 6Epifanov - Sirategyan1 : 0
Round 6Fedoseyev - Dyachkov0 : 1
Round 6Wang - Khramov0 : 1
Round 6Rumyantseva - Fedotov0 : 1
Round 6Filinov - Lavrik-Karmazin 1 : 0
Round 6Tachi - Topkin1 : 0
Round 6Lin - Barykin1 : 0
Round 6Vershinin - Miyagawa1 : 0
Round 6Jonsson - Danilin0.5 : 0.5
Round 6Huang - Bushkovsky1 : 0
Round 6Karpov - Stoyanova1 : 0
Round 6Nakayama - Volkov1 : 0
Round 6Sun - Karasyov1 : 0
Round 6Stoyanov - Khramov0.5 : 0.5
Round 6Mano - Huang1 : 0
Round 6Koyama - Ishitani1 : 0
Round 6Berezin - Mesila0 : 1
Round 7Nakayama - Filinov1 : 0
Round 7Lin - Epifanov1 : 0
Round 7Tachi - Sun1 : 0
Round 7Koyama - Lavrik-Karmazin 1 : 0
Round 7Mano - Vershinin1 : 0
Round 7Volkov - Sirategyan1 : 0
Round 7Barykin - Mesila0 : 1
Round 7Fedotov - Karasyov0 : 1
Round 7Huang - Danilin1 : 0
Round 7Topkin - Miyagawa0.5 : 0.5
Round 7Jonsson - Dyachkov0 : 1
Round 7Ponezhin - Huang0 : 1
Round 7Ishitani - Khramov1 : 0
Round 7Bushkovsky - Berezin0 : 1
Round 7Karpov - Balabhai0 : 1
Round 7Rumyantseva - Wang0 : 1
Round 7Stoyanova - Stoyanov0 : 1
Round 7Khramov - Lapin0 : 1
Round 8Fedotov - Stoyanov1 : 0
Round 8Nakayama - Lin1 : 0
Round 8Tachi - Epifanov0.5 : 0.5
Round 8Mano - Koyama0 : 1
Round 8Karasyov - Volkov1 : 0
Round 8Filinov - Mesila0 : 1
Round 8Vershinin - Sun1 : 0
Round 8Huang - Lavrik-Karmazin 1 : 0
Round 8Huang - Dyachkov1 : 0
Round 8Ishitani - Sirategyan0.5 : 0.5
Round 8Topkin - Barykin0 : 1
Round 8Berezin - Miyagawa0.5 : 0.5
Round 8Jonsson - Balabhai0.5 : 0.5
Round 8Wang - Danilin0 : 1
Round 8Ponezhin - Fedoseyev1 : 0
Round 8Bushkovsky - Khramov0 : 1
Round 8Karpov - Lapin1 : 0
Round 8Khramov - Stoyanova0.5 : 0.5
Round 9Nakayama - Koyama0.5 : 0.5
Round 9Epifanov - Mesila0.5 : 0.5
Round 9Tachi - Karasyov0 : 1
Round 9Mano - Lin0 : 1
Round 9Vershinin - Volkov0 : 1
Round 9Huang - Huang0 : 1
Round 9Sirategyan - Filinov0.5 : 0.5
Round 9Lavrik-Karmazin - Ishitani0 : 1
Round 9Miyagawa - Danilin0 : 1
Round 9Berezin - Dyachkov1 : 0
Round 9Ponezhin - Sun0 : 1
Round 9Fedotov - Balabhai1 : 0
Round 9Khramov - Jonsson1 : 0
Round 9Topkin - Fedoseyev1 : 0
Round 9Karpov - Rumyantseva0 : 1
Round 9Stoyanov - Wang0 : 1
Round 9Bushkovsky - Khramov1 : 0
Round 9Lapin - Stoyanova1 : 0

Black: Jonsson Peter0     31 mins

White:

Nakayama Tomoharu1     82 mins
Round 1, d4, R, 5a=7, f10, h10, i10, j10, Yamaguchi rule

Published by Pavel Salnikov.
Created: 2015-08-07 09:54:04