Games

Youth World Championship
August 2012 Suzdal Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlack vs WhiteResult
Round AD1Merkulov - Kallikorm1 : 0
Round AD1Mesila - Rizvanov0 : 1
Round AD1Xie - Pestereva0 : 1
Round AD1Kartashev - Krayeva0 : 1
Round AD1Rachitskaya - Golomaryov0 : 1
Round AD2Pestereva - Kallikorm1 : 0
Round AD2Krayeva - Mesila0 : 1
Round AD2Golomaryov - Rizvanov1 : 0
Round AD2Merkulov - Rachitskaya1 : 0
Round AD2Kartashev - Xie0.5 : 0.5
Round AD3Rachitskaya - Kallikorm1 : 0
Round AD3Golomaryov - Krayeva0.5 : 0.5
Round AD3Kartashev - Pestereva1 : 0
Round AD3Merkulov - Rizvanov1 : 0
Round AD3Mesila - Xie0 : 1
Round AD4Rizvanov - Kallikorm1 : 0
Round AD4Merkulov - Krayeva1 : 0
Round AD4Golomaryov - Xie0 : 1
Round AD4Kartashev - Mesila0 : 1
Round AD4Pestereva - Rachitskaya1 : 0
Round AD5Krayeva - Kallikorm1 : 0
Round AD5Xie - Merkulov0 : 1
Round AD5Mesila - Pestereva0 : 1
Round AD5Golomaryov - Kartashev0 : 1
Round AD5Rizvanov - Rachitskaya0 : 1
Round AD6Xie - Kallikorm1 : 0
Round AD6Kartashev - Merkulov0 : 1
Round AD6Golomaryov - Mesila1 : 0
Round AD6Pestereva - Rizvanov0 : 1
Round AD6Rachitskaya - Krayeva0 : 1
Round AD7Mesila - Merkulov1 : 0
Round AD7Rachitskaya - Xie0 : 1
Round AD7Rizvanov - Krayeva0 : 1
Round AD7Golomaryov - Pestereva1 : 0
Round AD7Kartashev - Kallikorm1 : 0
Round AD8Golomaryov - Merkulov0 : 1
Round AD8Mesila - Kallikorm1 : 0
Round AD8Kartashev - Rachitskaya0 : 1
Round AD8Xie - Rizvanov1 : 0
Round AD8Pestereva - Krayeva0 : 1
Round AD9Golomaryov - Kallikorm1 : 0
Round AD9Krayeva - Xie0 : 1
Round AD9Mesila - Rachitskaya1 : 0
Round AD9Rizvanov - Kartashev1 : 0
Round AD9Merkulov - Pestereva1 : 0
Round B1Karpov - Kolk1 : 0
Round B1Kryuchok - Semyonov1 : 0
Round B1Lillemaa - Yakushkin1 : 0
Round B1Spirichev - Rahumagi1 : 0
Round B1Vostryakov - Nogovitsin1 : 0
Round B10Semyonov - Karpov1 : 0
Round B10Kolk - Rahumagi1 : 0
Round B10Spirichev - Lillemaa0 : 1
Round B10Hõbemägi - Nogovitsin1 : 0
Round B10Vostryakov - Yakushkin1 : 0
Round B11Rahumagi - Lillemaa0 : 1
Round B11Yakushkin - Kolk1 : 0
Round B11Hõbemägi - Kryuchok0 : 1
Round B11Semyonov - Nogovitsin1 : 0
Round B11Karpov - Vostryakov1 : 0
Round B2Semyonov - Hõbemägi0 : 1
Round B2Vostryakov - Kryuchok0 : 1
Round B2Karpov - Lillemaa0 : 1
Round B2Spirichev - Yakushkin1 : 0
Round B2Nogovitsin - Kolk1 : 0
Round B3Kryuchok - Kolk1 : 0
Round B3Lillemaa - Nogovitsin1 : 0
Round B3Vostryakov - Hõbemägi0 : 1
Round B3Karpov - Spirichev0 : 1
Round B3Rahumagi - Yakushkin0.5 : 0.5
Round B4Kolk - Hõbemägi0 : 1
Round B4Lillemaa - Kryuchok0 : 1
Round B4Spirichev - Nogovitsin0 : 1
Round B4Karpov - Rahumagi0.5 : 0.5
Round B4Semyonov - Vostryakov1 : 0
Round B5Semyonov - Kolk1 : 0
Round B5Rahumagi - Nogovitsin0 : 1
Round B5Karpov - Yakushkin0 : 1
Round B5Kryuchok - Spirichev1 : 0
Round B5Hõbemägi - Lillemaa1 : 0
Round B6Spirichev - Hõbemägi0 : 1
Round B6Semyonov - Lillemaa0 : 1
Round B6Rahumagi - Kryuchok0 : 1
Round B6Vostryakov - Kolk0.5 : 0.5
Round B6Nogovitsin - Yakushkin1 : 0
Round B7Nogovitsin - Karpov0 : 1
Round B7Semyonov - Spirichev0 : 1
Round B7Hõbemägi - Rahumagi1 : 0
Round B7Kryuchok - Yakushkin1 : 0
Round B7Vostryakov - Lillemaa1 : 0
Round B8Karpov - Kryuchok0 : 1
Round B8Vostryakov - Spirichev0 : 1
Round B8Rahumagi - Semyonov0 : 1
Round B8Lillemaa - Kolk1 : 0
Round B8Hõbemägi - Yakushkin1 : 0
Round B9Semyonov - Yakushkin1 : 0
Round B9Hõbemägi - Karpov1 : 0
Round B9Spirichev - Kolk1 : 0
Round B9Nogovitsin - Kryuchok0 : 1
Round B9Rahumagi - Vostryakov0 : 1
Round C1Pestov - Olumets0 : 1
Round C1Holtsman - Tiivel0.5 : 0.5
Round C1Kinozerov - Fridman1 : 0
Round C1Ponezhin - Narva1 : 0
Round C1Georgiev - Shabanov1 : 0
Round C1Fedotov - Bazalisky1 : 0
Round C10Georgiev - Bazalisky1 : 0
Round C10Kinozerov - Holtsman1 : 0
Round C10Tiivel - Olumets0 : 1
Round C10Fridman - Narva1 : 0
Round C10Pestov - Stoyanov1 : 0
Round C10Shabanov - Ponezhin0.5 : 0.5
Round C11Shabanov - Olumets0 : 1
Round C11Bazalisky - Holtsman0 : 1
Round C11Fridman - Fedotov0 : 1
Round C11Stoyanov - Narva1 : 0
Round C11Kinozerov - Pestov0 : 1
Round C11Ponezhin - Georgiev1 : 0
Round C12Narva - Kinozerov0 : 1
Round C12Georgiev - Olumets0 : 1
Round C12Fedotov - Stoyanov1 : 0
Round C12Holtsman - Ponezhin0 : 1
Round C12Tiivel - Shabanov0 : 1
Round C12Bazalisky - Pestov0 : 1
Round C13Fedotov - Kinozerov1 : 0
Round C13Narva - Bazalisky0 : 1
Round C13Olumets - Holtsman1 : 0
Round C13Tiivel - Georgiev0.5 : 0.5
Round C13Stoyanov - Fridman0 : 1
Round C13Ponezhin - Pestov1 : 0
Round C2Olumets - Narva1 : 0
Round C2Pestov - Tiivel1 : 0
Round C2Shabanov - Holtsman0 : 1
Round C2Ponezhin - Fedotov0 : 1
Round C2Fridman - Bazalisky1 : 0
Round C2Kinozerov - Stoyanov1 : 0
Round C3Georgiev - Holtsman0 : 1
Round C3Bazalisky - Stoyanov1 : 0
Round C3Fedotov - Olumets1 : 0
Round C3Pestov - Shabanov1 : 0
Round C3Narva - Tiivel1 : 0
Round C3Fridman - Ponezhin0 : 1
Round C4Tiivel - Fedotov0 : 1
Round C4Narva - Shabanov0.5 : 0.5
Round C4Fridman - Olumets0 : 1
Round C4Ponezhin - Stoyanov1 : 0
Round C4Georgiev - Pestov0 : 1
Round C4Bazalisky - Kinozerov0 : 1
Round C5Stoyanov - Olumets0 : 1
Round C5Georgiev - Narva0 : 1
Round C5Ponezhin - Kinozerov1 : 0
Round C5Pestov - Holtsman0 : 1
Round C5Fedotov - Shabanov1 : 0
Round C5Fridman - Tiivel1 : 0
Round C6Tiivel - Stoyanov1 : 0
Round C6Narva - Holtsman1 : 0
Round C6Fridman - Shabanov0 : 1
Round C6Kinozerov - Olumets0 : 1
Round C6Ponezhin - Bazalisky0.5 : 0.5
Round C6Fedotov - Georgiev1 : 0
Round C7Kinozerov - Tiivel1 : 0
Round C7Pestov - Narva1 : 0
Round C7Georgiev - Fridman0 : 1
Round C7Fedotov - Holtsman1 : 0
Round C7Olumets - Bazalisky1 : 0
Round C7Shabanov - Stoyanov1 : 0
Round C8Bazalisky - Tiivel0 : 1
Round C8Holtsman - Fridman1 : 0
Round C8Pestov - Fedotov0 : 1
Round C8Olumets - Ponezhin1 : 0
Round C8Georgiev - Stoyanov1 : 0
Round C8Kinozerov - Shabanov0 : 1
Round C9Holtsman - Stoyanov0 : 1
Round C9Ponezhin - Tiivel1 : 0
Round C9Shabanov - Bazalisky1 : 0
Round C9Pestov - Fridman1 : 0
Round C9Fedotov - Narva1 : 0
Round C9Georgiev - Kinozerov0 : 1
Round E1Oborina - Zhukova1 : 0
Round E1Narva - Reinik1 : 0
Round E1Makhina - Kurdina0 : 1
Round E1Lashko - Sumarokova1 : 0
Round E1Prokopets - Stulova0.5 : 0.5
Round E2Oborina - Reinik1 : 0
Round E2Narva - Sumarokova0 : 1
Round E2Kurdina - Prokopets1 : 0
Round E2Lashko - Stulova1 : 0
Round E2Zhukova - Makhina1 : 0
Round E3Sumarokova - Reinik1 : 0
Round E3Stulova - Narva0 : 1
Round E3Zhukova - Prokopets0 : 1
Round E3Oborina - Makhina1 : 0
Round E3Lashko - Kurdina0.5 : 0.5
Round E4Kurdina - Narva1 : 0
Round E4Zhukova - Lashko0 : 1
Round E4Stulova - Reinik0 : 1
Round E4Sumarokova - Oborina0 : 1
Round E4Prokopets - Makhina0 : 1
Round E5Kurdina - Reinik1 : 0
Round E5Prokopets - Oborina0 : 1
Round E5Sumarokova - Stulova1 : 0
Round E5Lashko - Makhina1 : 0
Round E5Zhukova - Narva0 : 1
Round E6Kurdina - Sumarokova1 : 0
Round E6Prokopets - Lashko0 : 1
Round E6Oborina - Stulova0 : 1
Round E6Zhukova - Reinik0 : 1
Round E6Narva - Makhina1 : 0
Round E7Stulova - Kurdina0 : 1
Round E7Prokopets - Narva0 : 1
Round E7Zhukova - Sumarokova0 : 1
Round E7Oborina - Lashko0.5 : 0.5
Round E7Makhina - Reinik0 : 1
Round E8Makhina - Sumarokova1 : 0
Round E8Oborina - Kurdina1 : 0
Round E8Prokopets - Reinik0 : 1
Round E8Lashko - Narva1 : 0
Round E8Zhukova - Stulova1 : 0
Round E9Sumarokova - Prokopets1 : 0
Round E9Stulova - Makhina1 : 0
Round E9Kurdina - Zhukova1 : 0
Round E9Oborina - Narva1 : 0
Round E9Reinik - Lashko0.5 : 0.5
Round F1Tiivel - Evdokimova0 : 1
Round F1Shiryaevskaya - Popova1 : 0
Round F1Matushkina - Stulova0 : 1
Round F1Novikova - Vohtomina0 : 1
Round F2Tiivel - Popova1 : 0
Round F2Novikova - Stulova1 : 0
Round F2Matushkina - Novozhilova1 : 0
Round F2Vohtomina - Shiryaevskaya1 : 0
Round F3Shiryaevskaya - Stulova1 : 0
Round F3Vohtomina - Tiivel0 : 1
Round F3Popova - Evdokimova0 : 1
Round F3Novikova - Novozhilova1 : 0
Round F4Shiryaevskaya - Novozhilova1 : 0
Round F4Vohtomina - Evdokimova1 : 0
Round F4Tiivel - Stulova1 : 0
Round F4Matushkina - Novikova1 : 0
Round F5Novozhilova - Tiivel1 : 0
Round F5Evdokimova - Stulova1 : 0
Round F5Vohtomina - Popova1 : 0
Round F5Matushkina - Shiryaevskaya1 : 0
Round F6Tiivel - Matushkina1 : 0
Round F6Shiryaevskaya - Novikova1 : 0
Round F6Stulova - Popova0.5 : 0.5
Round F6Novozhilova - Evdokimova0 : 1
Round F7Evdokimova - Matushkina1 : 0
Round F7Popova - Novozhilova1 : 0
Round F7Vohtomina - Stulova0 : 1
Round F7Novikova - Tiivel0 : 1
Round F8Shiryaevskaya - Tiivel0 : 1
Round F8Vohtomina - Novozhilova1 : 0
Round F8Matushkina - Popova1 : 0
Round F8Novikova - Evdokimova1 : 0
Round F9Stulova - Novozhilova1 : 0
Round F9Vohtomina - Matushkina1 : 0
Round F9Novikova - Popova1 : 0
Round F9Shiryaevskaya - Evdokimova1 : 0

Black: Tiivel Tuuli0     62 mins

White:

Evdokimova Ksenija1     61 mins
Round F1, d13, -, Taraguchi rule, Info: ++++-

Published by Ants Soosõrv.
Created: 2012-08-09 06:29:41