Games

Team World Championship
May 2012 Beijing China

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlack vs WhiteResult
Round 1Yang - Lan0 : 1
Round 1Chen - Mei0.5 : 0.5
Round 1Qi - Yin0 : 1
Round 1Huang - Chen0 : 1
Round 1Oosumi - Cao0 : 1
Round 1Nakamura - Zhu1 : 0
Round 1He - Okabe0.5 : 0.5
Round 1Nakayama - Lu1 : 0
Round 1Taimla - Piddubny1 : 0
Round 1Soosõrv - Kolesnik1 : 0
Round 1Yakovleva - Lents0 : 1
Round 1Chen - Sushkov0 : 1
Round 1Yang - Serdyukov0 : 1
Round 1Nikonov - Ma1 : 0
Round 1Chien - Epifanov1 : 0
Round 2Yang - Chen0.5 : 0.5
Round 2Chen - Yang1 : 0
Round 2Chien - Qi0 : 1
Round 2Sung - Chen0 : 1
Round 2Sushkov - Taimla0 : 1
Round 2Serdyukov - Soosõrv1 : 0
Round 2Lents - Nikonov0 : 1
Round 2Makarov - Hõbemägi0 : 1
Round 2Okabe - Piddubny1 : 0
Round 2Kolesnik - Nakamura0 : 1
Round 2Yakovleva - Kudomi1 : 0
Round 2Lan - Cao0.5 : 0.5
Round 2Zhu - Mei1 : 0
Round 2Yin - He0 : 1
Round 2Lu - Huang1 : 0
Round 3Cao - Yang0 : 1
Round 3Zhu - Chen1 : 0
Round 3Qi - He0.5 : 0.5
Round 3Lu - Chen0.5 : 0.5
Round 3Lan - Piddubny1 : 0
Round 3Mei - Kolesnik1 : 0
Round 3Yakovleva - Yin0 : 1
Round 3Oosumi - Sushkov0 : 1
Round 3Nakamura - Serdyukov1 : 0
Round 3Chingin - Okabe0.5 : 0.5
Round 3Tamura - Makarov1 : 0
Round 3Taimla - Chen1 : 0
Round 3Soosõrv - Yang0.5 : 0.5
Round 3Lents - Ma0 : 1
Round 3Hõbemägi - Chien0 : 1
Round 4Taimla - Yang0.5 : 0.5
Round 4Soosõrv - Chen1 : 0
Round 4Qi - Lents0 : 1
Round 4Chen - Hõbemägi0 : 1
Round 4Nakayama - Chen0.5 : 0.5
Round 4Okabe - Yang0 : 1
Round 4Chien - Kudomi0 : 1
Round 4Tamura - Sung1 : 0
Round 4Lan - Sushkov0.5 : 0.5
Round 4Serdyukov - Mei0 : 1
Round 4Nikonov - Yin0 : 1
Round 4Chingin - Huang0.5 : 0.5
Round 4Cao - Piddubny1 : 0
Round 4Kolesnik - Zhu0 : 1
Round 4Yakovleva - He0 : 1
Round 5Yang - Piddubny0.5 : 0.5
Round 5Kolesnik - Chen0 : 1
Round 5Qi - Yakovleva1 : 0
Round 5Sushkov - Cao0 : 1
Round 5Zhu - Serdyukov0 : 1
Round 5Chingin - He1 : 0
Round 5Lu - Epifanov1 : 0
Round 5Chen - Lan0.5 : 0.5
Round 5Mei - Yang1 : 0
Round 5Ma - Yin0 : 1
Round 5Huang - Chien1 : 0
Round 5Taimla - Oosumi0.5 : 0.5
Round 5Soosõrv - Nakamura0 : 1
Round 5Okabe - Lents1 : 0
Round 5Tamura - Hõbemägi0.5 : 0.5
Round 6Oosumi - Yang0 : 1
Round 6Nakayama - Chen0.5 : 0.5
Round 6Kudomi - Qi0 : 1
Round 6Tamura - Chen1 : 0
Round 6Taimla - Lan1 : 0
Round 6Soosõrv - Mei0 : 1
Round 6Yin - Lents1 : 0
Round 6Huang - Hõbemägi1 : 0
Round 6Cao - Chen0 : 1
Round 6Zhu - Yang0.5 : 0.5
Round 6He - Chien1 : 0
Round 6Sung - Lu0 : 1
Round 6Piddubny - Sushkov0 : 1
Round 6Kolesnik - Serdyukov0 : 1
Round 6Yakovleva - Chingin0 : 1
Round 7Yang - Sushkov1 : 0
Round 7Chen - Serdyukov0.5 : 0.5
Round 7Nikonov - Qi1 : 0
Round 7Chen - Chingin0.5 : 0.5
Round 7Piddubny - Chen0 : 1
Round 7Yang - Kolesnik1 : 0
Round 7Ma - Yakovleva1 : 0
Round 7Cao - Taimla0.5 : 0.5
Round 7Soosõrv - Zhu0.5 : 0.5
Round 7He - Lents1 : 0
Round 7Lu - Hõbemägi0 : 1
Round 7Lan - Oosumi0 : 1
Round 7Mei - Nakamura0 : 1
Round 7Okabe - Yin0.5 : 0.5
Round 7Huang - Nakayama0.5 : 0.5
Round 8Cao - Oosumi0 : 1
Round 8Zhu - Nakamura1 : 0
Round 8Okabe - He0 : 1
Round 8Lu - Nakayama0 : 1
Round 8Lan - Yang1 : 0
Round 8Chen - Mei0 : 1
Round 8Qi - Yin1 : 0
Round 8Chen - Huang0 : 1
Round 8Chen - Sushkov0 : 1
Round 8Serdyukov - Yang0 : 1
Round 8Chien - Makarov0 : 1
Round 8Epifanov - Sung1 : 0
Round 8Taimla - Piddubny1 : 0
Round 8Mirme - Kolesnik1 : 0
Round 8Lents - Yakovleva1 : 0
Round 9Yang - Oosumi1 : 0
Round 9Nakamura - Chen1 : 0
Round 9Nakayama - Qi0.5 : 0.5
Round 9Chen - Okabe0.5 : 0.5
Round 9Cao - Lan1 : 0
Round 9Mei - Zhu0 : 1
Round 9He - Yin1 : 0
Round 9Lu - Huang0.5 : 0.5
Round 9Makarov - Piddubny1 : 0
Round 9Kolesnik - Serdyukov0 : 1
Round 9Yakovleva - Nikonov0 : 1
Round 9Taimla - Chen1 : 0
Round 9Soosõrv - Yang1 : 0
Round 9Ma - Lents0 : 1
Round 9Hõbemägi - Chien1 : 0
Round 10Lan - Oosumi1 : 0
Round 10Nakamura - Mei1 : 0
Round 10Yin - Okabe0 : 1
Round 10Tamura - Huang1 : 0
Round 10Cao - Yang0.5 : 0.5
Round 10Chen - Zhu1 : 0
Round 10He - Qi0 : 1
Round 10Lu - Chen0.5 : 0.5
Round 10Sushkov - Taimla0 : 1
Round 10Mirme - Serdyukov0 : 1
Round 10Chingin - Lents1 : 0
Round 10Makarov - Hõbemägi0 : 1
Round 10Piddubny - Chen0 : 1
Round 10Kolesnik - Yang0 : 1
Round 10Chien - Yakovleva1 : 0

Black: Yang Yanxi0     

White:

Lan Zhiren1     
Round 1, d11, R, 5a=i7, Yamaguchi rule

Published by Viktor Balabhai.
Created: 2012-05-05 18:00:05