Games

Youth World Championship
August 2010 Yerevan Armenia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlack vs WhiteResult
Round F1Merkulov - Hõbemägi1 : 0
Round F1Lashko - Harutyunyan1 : 0
Round F1Oborina - Sumarokova1 : 0
Round F1Kurdina - Poghosyan1 : 0
Round F2Merkulov - Hõbemägi1 : 0
Round F2Lashko - Harutyunyan1 : 0
Round F2Oborina - Sumarokova1 : 0
Round F2Kurdina - Poghosyan0 : 1
Round F3Petrosyan - Poghosyan0 : 1
Round F3Poghosyan - Petrosyan0 : 1
Round F3Kurdina - Poghosyan1 : 0
Round F4Kurdina - Poghosyan1 : 0
Round SF1Merkulov - Petrosyan1 : 0
Round SF1Vostryakov - Poghosyan1 : 0
Round SF1Poghosyan - Oborina0 : 1
Round SF1Kurdina - Sumarokova0 : 1
Round SF2Merkulov - Petrosyan1 : 0
Round SF2Vostryakov - Poghosyan0 : 1
Round SF2Oborina - Poghosyan1 : 0
Round SF2Kurdina - Sumarokova0 : 1
Round SF4Poghosyan - Vostryakov0 : 1
Round SF4Hõbemägi - Poghosyan0 : 1
Round SF5Hõbemägi - Poghosyan0 : 1
Round SF6Poghosyan - Hõbemägi0 : 1
Round 1Hõbemägi - Merkulov0 : 1
Round 1Petrosyan - Lashko0 : 1
Round 1Oborina - Kurdina1 : 0
Round 1Vostryakov - Ohanyan1 : 0
Round 1Sumarokova - Tigranyan1 : 0
Round 2Vostryakov - Petrosyan1 : 0
Round 2Merkulov - Virabyan1 : 0
Round 2Poghosyan - Lashko1 : 0
Round 2Oborina - Hakobyan1 : 0
Round 2Sumarokova - Abelyan1 : 0
Round 2Kurdina - Harutyunyan1 : 0
Round 3Poghosyan - Petrosyan1 : 0
Round 3Merkulov - Vostryakov1 : 0
Round 3Voskanyan - Lashko0 : 1
Round 3Sumarokova - Oborina1 : 0
Round 3Kurdina - Hakobyan1 : 0
Round 4Poghosyan - Merkulov0 : 1
Round 4Nersisyan - Vostryakov1 : 0
Round 4Oborina - Lashko1 : 0
Round 4Sumarokova - Poghosyan1 : 0
Round 4Kurdina - Tigranyan1 : 0
Round 5Merkulov - Nersisyan1 : 0
Round 5Poghosyan - Suqiasyan1 : 0
Round 5Lashko - Tigranyan1 : 0
Round 5Oborina - Poghosyan1 : 0
Round 5Kurdina - Sumarokova0.5 : 0.5
Round 6Merkulov - Mossinyan1 : 0
Round 6Hõbemägi - Poghosyan1 : 0
Round 6Lashko - Sumarokova1 : 0
Round 6Oborina - Petrosyan1 : 0
Round 6Poghosyan - Kurdina0 : 1

Black: Petrosyan Azat0     

White:

Poghosyan Vahe1     
Round F3, i11, R, RIF rule

Published by Vahe Poghosyan.
Created: 2010-08-09 19:10:37